فرزندان «مهراب قاسم خانی» و یک عکس خواهر _ برادری

0
15نیروانا قاسم خانی در پستش نوشت:

قد جوجه بودى الان خرس گنده شدى به جاى این که من تو رو بغل کنم تو منو بغل میکنى.

نیروانا قاسم خانی در پستش نوشت:

قد جوجه بودى الان خرس گنده شدى به جاى این که من تو رو بغل کنم تو منو بغل میکنى

کى انقدر گنده شدى تو

تولدت مبارک گنده

مهراب قاسم خانیمنبع خبر : افکار نیوز